Sunday, July 7, 2013

TỄU - BLOG: THU HỒI ĐẤT ĐANG TÀN PHÁ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG Ở LÀNG ...

TỄU - BLOG: THU HỒI ĐẤT ĐANG TÀN PHÁ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG Ở LÀNG ...: Cưỡng chế đất ở huyện Vụ Bản - Nam Định sáng 9.5.2012. Thu hồi đất đang tàn phá văn hóa cộng đồng ở làng quê Anh Vũ, thông tín viên...

No comments:

Post a Comment