Saturday, October 25, 2014

Nghịch lý nhân sự ?


Đọc Nghịch lý nhân sự (I)

http://www.rfavietnam.com/comment/reply/2263

Bạn đã có cái nhìn đa chiều/đa diện và rồi sẽ đi tới cái hợp lý cần làm để dân tộc tiến bộ.
Trường hợp đảng dùng được những người có tâm huyết như BT Nguyễn Sự ngày nay đã trở nên hiếm hoi đến mức duy nhất (có thể còn nhiều người tốt có chức quyền nhưng không phát huy được ảnh hưởng?). Vả lại tầm ảnh hưởng của ô Sự chỉ là ở một thành thị tỉnh lẻ rất nhỏ, nơi không có mấy nguồn lợi ngoài du lịch và lãnh đạo nơi đó không có mấy cơ hội thăng tiến lên TW, vì thế ít bị xâu xé quyền lực bởi những kẻ nhiều tham vọng.
Bạn nên tìm hiểu thêm các tục ngữ hiện đại như "mồ mả, mưu mẹo" hay "hậu duệ, quan hệ, tiền tệ", etc và chiêm nghiệm sự đúng đắn trong đề bạt nhân sự để hiểu vì sao cuộc cách mạng hào hùng anh dũng hy sinh đến như thế lại dẫn đến thảm cảnh kinh tế suy thoái, xã hội suy đồi, khoa học "tuyệt tự" (chữ của ô GS VS Nguyễn văn Hiêu) và giáo dục tụt hậu. 

http://www.rfavietnam.com/comment/reply/2263