Sunday, July 7, 2013

Phan Minh Ngoc: Đầu gấu - cá nhân và quốc gia

Bài học mềm nắn rắn buông?
Phan Minh Ngoc: Đầu gấu - cá nhân và quốc gia: Hôm trước về Hà Nội công tác xong về quên không kể chuyện đầu gấu mà tớ là người trong cuộc. Chả là buổi chiều tối họp hành xong việc tớ hay...

No comments:

Post a Comment