Saturday, July 5, 2014

Chiến tranh thế giới 3 ?

Tập cận bình đang say men chủ nghĩa dân tộc Đại-Hán!

Trung Quốc muốn thách thức trật tự thế giới

Trung Quốc muốn thách thức trật tự thế giới, mà rõ ràng nhất là nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia.

Thái Văn Cầu Chuyên gia Khoa học Không gian, Hoa Kỳ (Vietnamnet.vn, 4/7/14) Việt Nam đối diện trách nhiệm lịch sử to lớn

Việt Nam đối diện trách nhiệm lịch sử to lớn

Việt Nam đang thật sự đối diện với một trách nhiệm to lớn mà lịch sử giao phó đó là sử dụng luật pháp quốc tế để duy trì hoà bình trong một khu vực trọng yếu của thế giới.
Nguồn:http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/184160/viet-nam-doi-dien-trach-nhiem-lich-su-to-lon.html