Monday, July 29, 2013

Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này: VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN: TỘI GIẾT NGƯỜI KHÔNG NGƯỜI CHẾT

Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này: VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN: TỘI GIẾT NGƯỜI KHÔNG NGƯỜI CHẾT: Ảnh internet Bài viết này bàn về tội giết người không người chết, đi từ các lý luận của khoa học pháp lý hình sự nói chung và xét trong trường hợp cụ thể của Đoàn Văn Vươn nói riêng.

No comments:

Post a Comment