Thursday, June 20, 2013

TỄU - BLOG: TS. TÔ VĂN TRƯỜNG BÌNH LUẬN VỀ PHÁT BIỂU CỦA ĐBQH Lê Đình Khanh

TỄU - BLOG: TS. TÔ VĂN TRƯỜNG BÌNH LUẬN VỀ PHÁT BIỂU CỦA ĐBQH ...: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: “Cần tiếp tục lấy ý kiến nhân dân…” Đại biểu Lê Đình Khanh - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, Ủy ...

No comments:

Post a Comment