Wednesday, June 5, 2013

dainamax tribune: Hiệp Định TPP và Thượng Đỉnh Hoa Kỳ - Trung Quốc

dainamax tribune: Hiệp Định TPP và Thượng Đỉnh Hoa Kỳ - Trung Quốc: Việt Long& Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 130605 Diễn Đàn Kinh Tế Bắc Kinh Giăng Lưới Và Mắc ...
"Hiệp định TPP là một mặt thiết thực của quan hệ quốc tế dựa trên quyền lợi kinh tế và nếu thấy có lợi thì tham gia mà muốn tham gia thì phải cải cách."


No comments:

Post a Comment