Monday, June 17, 2013

ĐB Nguyễn Minh Thuyết: Lấy phiếu tín nhiệm QH: Phải rõ trắng - đen

"Luật định là chỉ cần có đề nghị của một cơ quan QH hoặc của 20% tổng số đại biểu (ĐB) QH thì đã phải tiến hành bỏ phiếu (bất) tín nhiệm rồi nhưng 10 năm qua, cơ chế ấy không thể vận hành. Lý do rất dễ thấy: Nhân sự là công tác của Đảng, chưa có ý kiến lãnh đạo thì khó có chuyện một cơ quan nào của QH đề xuất. Và phần lớn ĐBQH là đảng viên, mà một trong những điều đảng viên không được làm là ký kiến nghị tập thể thì làm sao có con số 20%? Như thế, luật không thực hiện được vì vướng ở phương thức lãnh đạo của Đảng.
Bản thân công tác nhân sự của Đảng làm theo cách truyền thống cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, mà rõ nhất là sự thiếu trách nhiệm chính trị ở “một bộ phận không nhỏ” người có chức vụ, quyền hạn."
Đọc: Lấy phiếu tín nhiệm: Phải rõ trắng - đen 

No comments:

Post a Comment