Tuesday, June 11, 2013

TÂM SỰ Y GIÁO: ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: “CHỦ THUYẾT PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH”

TÂM SỰ Y GIÁO: ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: “CHỦ THU...: Ngày 9-6-2013, mục Khoa học của báo Nhân dân đăng bài Nghiệm thu đề tài khoa học về Chủ thuyết phát triển của Việt nam trong thời đại Hồ Ch...

No comments:

Post a Comment