Monday, June 17, 2013

Chuyện văn hóa và Giáo dục tuần thứ 3 tháng 6

Thiếu giảng viên đủ trình độ: “Đau đầu” tuyển giảng viên trình độ cao
nên các "chuyên gia giáo dục (!)" của nhiều trường ĐH đòi bỏ hẳn việc sinh viên phải làm luận án tốt nghiệp: Không Luận văn, các sinh viên có thật sự là “Hàng VN chất lượng cao"?

Và thiếu văn hóa nên người ta suýt phá xong di sản: Chuyện cứu cây cầu đá cổ đẹp nhất nhì Hải Dương
May mà có ông "Việt cộng" có văn hóa mà Hội An và Mỹ Sơn nay mới là di sản văn hóa nhân loại! Ông bí thư cứu hai di sản văn hóa thế giới

No comments:

Post a Comment