Sunday, June 9, 2013

TÂM SỰ Y GIÁO: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: SỰ KHÓ HIỂU QUA MỘT BẢN TIN CỦA TTXVN

TÂM SỰ Y GIÁO: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG Xà HỘI CHỦ NGHĨA: SỰ...: Ngày 8-6-2013, TTXVN đăng bản tin , cho biết: Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề”Định hướng xã hội ch...
"Đưa đất nước đi lên, dựa trên một nền tảng lý luận “là vấn đề mới, rất phức tạp”, mà “nhận thức của cán bộ, đảng viên và giới lý luận còn rất khác nhau”, nhưng lại coi “giữ vững định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường không chỉ là cần thiết mà còn là yêu cầu cốt tử “. Quả là lý luận “mớ bòng bong”.
Rõ ràng các nhà ný nuận của chúng ta đang rất lúng túng và bế tắc. Họ đã như thế thì người dân thường làm sao có thể hiểu và tin được về kinh tế thị trường định hướng XHCN? Cuộc thử nghiệm của mấy ông ný nuận tào nao còn kéo dài đến bao giờ?"

No comments:

Post a Comment