Monday, June 3, 2013

ĐBQH Trương Thị Huệ: Quyền lực nhà nước thuộc vệ nhân dân nhưng nhiều trường hợp phải phong bì mới được giải quyết

Những người như bà Trương Thị Huệ xứng đáng làm đại biểu của dân!
“Nhiều trường hợp phải như đi xin, thậm chí phải phong bì mới được giải quyết. Như vậy quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đang bị hạn chế. Một số tổ chức và cá nhân đang làm ngược lại”. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân nhưng vẫn phải...phong bì (?)
 Đọc Nguyễn Ngọc Trân: Hiến pháp: Ba nội dung nhà nước pháp quyền cần làm rõ
Đọc Lê Đăng Doanh và những người khác: Lập chính sách trên ‘hiệu ứng phởn phơ’

No comments:

Post a Comment