Sunday, March 3, 2013

TỄU - BLOG: THƯƠNG NHỚ NGHỆ NHÂN HÀ THỊ CẦU, CÙNG TÌM HIỂU VỀ ...

TỄU - BLOG: THƯƠNG NHỚ NGHỆ NHÂN HÀ THỊ CẦU, CÙNG TÌM HIỂU VỀ ...: Ngh ệ n h ân H à Th ị C ầu v à Nguy ễn Xu ân Di ện. Ảnh : B ùi Tr ọng Hi ền Ngh ệ nh ân H át X ẩm H à Th ị C ầu đ ã tr út h ơi th ở ...

VĨNH BIỆT CỤ HÀ THỊ CẦU
Nguồn: vietnamnet 4/3/2013
GIỌNG CA TIẾNG NHỊ CỦA CỤ CÒN SỐNG MÃI!

No comments:

Post a Comment