Friday, March 29, 2013

Đọc 29/3/2013

Giao thông làm "đểu" và chính sách làm cho CSGT chỉ cầu mong nhiều người vi phạm luật: 
Nghi vấn sụt lún đại lộ ngàn tỷ, hiện đại nhất TP.HCM
- Chỉ tiêu phạt giao thông Hà Nội 500 tỷ/năm!

Giáo dục: 
Trường đại học mô hình xuất sắc khó tuyển sinh
Triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 và thực hiện Kết luận 51-KL/TW

Tận thu tài nguyên và tàn phá môi trường:
Tanh bành bờ biển miền Trung: Chỉ còn lại cát

Hỗn quân loạn quan:
Về một lời hứa của Thủ tướng


No comments:

Post a Comment