Sunday, March 3, 2013

TỄU - BLOG: HIẾN PHÁP 92 NAY SỬA ĐỔI CHO AI? (TS Đặng Huy Văn gửi chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng)

TỄU - BLOG: HIẾN PHÁP 92 NAY SỬA ĐỔI CHO AI?: HIẾN PHÁP 92 NAY SỬA ĐỔI CHO AI? (Kính gửi chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng) Ông chủ tịch ơi, Hiến Pháp 92 nay sửa đổi cho ...

No comments:

Post a Comment