Monday, March 11, 2013

TỄU - BLOG: ÔNG NGUYỄN KHÁNH: LẬP HIẾN LÀ QUYỀN TRỰC TIẾP CỦA ...

TỄU - BLOG: ÔNG NGUYỄN KHÁNH: LẬP HIẾN LÀ QUYỀN TRỰC TIẾP CỦA ...: “Lập hiến là quyền trực tiếp của nhân dân” ► Một số góp ý đa chiều tại hội nghị do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ ...

Ông Nguyễn Khánh, nguyên ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ

“Điểm 4 Điều 124 quy định “Dự thảo Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định”.

Tôi đề nghị sửa lại, Quốc hội tổ chức trưng cầu ý dân để nhân dân biểu quyết về Hiến pháp sau khi dự thảo được Quốc hội thông qua, cần quy định rõ như vậy vì nhân dân là chủ thể của quyền lập hiến. Quốc hội hiện nay vừa lập hiến vừa lập pháp, tôi cho rằng phải đổi lại quyền lập hiến là quyền trực tiếp của nhân dân, trưng cầu ý dân về hiến pháp là nguyên tắc hiến định, là biểu hiện cao nhất của chủ quyền nhân dân Việt Nam trong chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Không nên quy định Quốc hội làm Hiến pháp vì mọi quyền lực thống nhất vào nhân dân, nhân dân là chủ thể của quyền lập hiến.


Điều 30 của dự thảo quy định, nhân dân có quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, tôi đề nghị sửa lại theo Hiến pháp 1946, nhân dân có quyền biểu quyết về Hiến pháp và các việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia. Như vậy Hiến pháp khẳng định nhà nước phải tổ chức trưng cầu ý dân để dân biểu quyết về Hiến pháp và các vấn đề quan hệ đến vận mệnh quốc gia chứ không phải chỉ khi nhà nước trưng cầu ý dân”.

No comments:

Post a Comment