Friday, March 1, 2013

Bùi Văn Bồng: MỘT XÃ HỘI NGẬP TRÀN NỖI SỢ

Bùi Văn Bồng: MỘT XÃ HỘI NGẬP TRÀN NỖI SỢ: Sợ bóng sợ vía, sợ đủ mọi phía, sợ Đảng "quy vào"... tội! * BÙI VĂN BỒNG             BVB - Sau thắng cuộc 1975, Việt ...
"Ôi, một xã hội mà từ vị lãnh đạo, từ ‘vua” đến dân, ai cũng canh cánh nỗi sợ, thì sao có thể gọi là tốt đẹp, là "ưu việt"? Làm sao mà phát triển được đất nước sánh vai với các nước? Cho nên, với hiện trạng này, câu kết trong các Nghị quyết Đại hội Đảng mà nhiệm kỳ nào cũng 'bổ cũ soạn lai' đọc đến phát ngán: “Phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” nay đã chứng minh chỉ là khẩu hiệu cửa miệng nhàm chán, vô nghĩa mà thôi. "

No comments:

Post a Comment