Sunday, May 19, 2013

Tiến bộ về nhận thức Dân chủ của tác giả Nguyễn Đăng Tấn

Nguyễn Đăng Tấn có lẽ là một cây lý luận của đảng CS. Trong hơn 1 năm qua những bài viết của ông đã thể hiện sự chuyển biến lớn về tư duy Dân quyền-Dân chủ.
Nhân ngày 19/5 năm nay, ước mơ tự do dân chủ của Hồ Chí Minh có được những người kế tục ông thực hiện/trả lại cho nhân dân hay không, xin chờ những chuyển biến trong nửa năm tới đây, khi hiến pháp 1992 sẽ buộc phải có những quyết định sửa đổi!

Đọc:
"Quyết tâm chính trị và sức ỳ hệ thống". 28/12/2011 và  "Chỉnh đốn Đảng", "Chỉnh đốn lại Đảng" và Hiến pháp 1946

- "Chỉnh đốn Đảng và niềm tin đồng thuận" 3/2/2012 và Kiểm điểm ngày 3/2: Chỉnh đốn Đảng là đề cao Quyền dân

'Phải có Hiến pháp dân chủ', 19/5/2013

No comments:

Post a Comment