Thursday, May 2, 2013

Asitimes: US weapons: JSOW Is Upgraded For War Against China...

Bom bay, có thể bay xa tới 500km, định vị bằng vệ tinh, sai số 10m! Chúng ta cần những bom như thế này để tự vệ nếu kẻ thù bành trướng dám gây chiến.

Asitimes: US weapons: JSOW Is Upgraded For War Against China...: May 1, 2013: The U.S. Navy has successfully tested the powered (ER for extended range) version of the AGM-154 JSOW (Joint Stand Off Weapon) ...

No comments:

Post a Comment