Monday, May 6, 2013

TỄU - BLOG: THUYẾT TRÌNH: ĐÀN XÃ TẮC THĂNG LONG CÓ ĐÁNG ĐƯỢC BẢO TỒN?

TỄU - BLOG: THUYẾT TRÌNH: ĐÀN XÃ TẮC THĂNG LONG CÓ ĐÁNG ĐƯỢC B...: Để tham khảo các ý kiến xung quanh chủ đề của buổi thuyết trình, xin mời xem các ý kiến:   - TS. Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên...

No comments:

Post a Comment