Monday, May 20, 2013

TỄU - BLOG: ÔNG BỘ TRƯỞNG ĐỪNG LÀM NHỤC NGÀNH GIÁO DỤC THÊM NỮ...

"Tễu: Cụ tổ bốn đời nhà ông là Thám hoa Vũ Phạm Hàm chỉ làm đến Đốc học (GĐ Sở Giáo dục). Ông làm đến Thượng thư Bộ Học - thế là "con hơn cha là nhà có phúc" rồi! 
Ông ngồi ghế Thượng thư, làm được điều gì có ích cho nền giáo dục thì làm, không làm được thì nghỉ. Để đến khi về làng Đôn Thư, trông thấy mộ phần Cụ Thám hoa và bàn thờ liệt tổ liệt tông mà không phải hổ thẹn ông nhé!"
TỄU - BLOG: ÔNG BỘ TRƯỞNG ĐỪNG LÀM NHỤC NGÀNH GIÁO DỤC THÊM NỮ...: Ông Luận đang làm hại ngành giáo dục   Nguyễn Vạn Phú Khi Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận ký công văn trong đó có đoạn yêu cầu chủ tịch ...

No comments:

Post a Comment