Wednesday, December 14, 2011

Chiếm dụng đất- người nghèo bị bần cùng

Sự phát triển đô thị, khu công nghiệp, đặc biệt việc chiếm dụng đất đai làm sân gôn thực chất là việc tước đoạt công cụ lao động của người nông dân một cách có tổ chức.. Dù có được đền bù ít nhiều tiền, xây được ngôi nhà, mua được chiếc xe chạy,... nhưng vô nghề nghiệp, miệng ăn núi lở, tiền bạc rồi cũng đội nón ra đi. Thêm vào nữa là tình trạng xã hội suy đồi, vô đạo, bạo lực đang là môi trường thuận lợi làm băng hoại sự thuần hậu của những người mới đây còn là nông dân và nay đang trở nên "nhàn cư vi bất thiện".
Tổng kết bài học quốc tế là điều hiển nhiên xẩy ra trên quê mẹ chúng ta mấy chục năm nay: "Tước đoạt ruộng đất là làm hại người nghèo".
Đọc nguyên văn:"Land grabbing in Africa continues to harm the poor". Và bản tổng kết ấy ở đây: http://www.landcoalition.org/sites/default/files/publication/1205/ILC%20GSR%20report_ENG.pdf

No comments:

Post a Comment