Thursday, April 25, 2013

TỄU - BLOG: HÀ NỘI: ĐẠP LÊN ĐÀN XÃ TẮC, ĐỂ NHÌN MỘT TẦM NHÌN M...

TỄU - BLOG: HÀ NỘI: ĐẠP LÊN ĐÀN XÃ TẮC, ĐỂ NHÌN MỘT TẦM NHÌN M...: Xây cầu vượt khu vực Đàn Xã Tắc:   Hệ quả tầm nhìn manh mún!   (Dân trí) - Theo Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Dương Trun...

No comments:

Post a Comment