Thursday, April 4, 2013

dainamax tribune: Đòi Nợ Ngoài Đông Hải

dainamax tribune: Đòi Nợ Ngoài Đông Hải: Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 130403 Hà Nội đã cam kết những gì với Bắc Kinh để dân Việt bị ức hiếp như vậy?   

No comments:

Post a Comment