Thursday, November 24, 2011

Gia trưởng học đường

Gia trưởng là trong gia đình, còn ra xã hội là độc tài. Đây là của hồi môn mấy ngàn năm tổ tông ta để lại. Nó là cản trở lớn nhất trong qua trình hiện đại hóa của các dân tộc Đông Á. Nó là hạn chế văn hóa mà không mấy người tự nhận thức được và có được khả năng vượt qua chính mình. Để sửa nó chỉ có cách xác lập các giá trị tự do dân chủ chân chính và xây dựng một thể chế pháp quyền hiệu quả.

Đáng tiếc, cơ chế xã hội đang cho phép những người lãnh đạo độc đoán, trí tuệ nông cạn, máy móc, tồn tại phổ biến không chỉ trong các trường phổ thông mà cả ở các trường đại học và hơn nữa còn cho phép chúng có quyền sinh sát ảnh hưởng đến công ăn việc làm, sinh mệnh chính trị của các đồng nghiệp.Câu chuyện "Một hiệu trưởng "cải cách"" chỉ là một ví dụ phổ biến đáng buồn của nền giáo dục và đào tạo nước nhà mà thôi!

Nếu nhìn rộng ra, cả hệ thống giáo dục đào tạo cũng đang được tổ chức và điều hành một cách độc đoán gia trưởng như thế, với Bộ Giáo dục và Đào tạo đang làm hết việc của các trường như một "Ban giám hiệu vĩ đại" của trên dưới 400 trường ĐH& CĐ!

Còn đây là chân dung vị Tư lệnh GD&ĐT: "Hoan hô" Bộ trưởng Luận! Ngành Giáo dục tuyệt vời quá!Bộ trưởng GD&ĐT: Thanh tra Bộ đã bị... lừa, Nhiều bức xúc mở ra rồi...đóng lại .  Trong 35.975 người tham gia bầu chọn thì chỉ có 864 người (chiếm 2%) đồng tình với câu trả lời của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT đã đáp ứng đầy đủ nhất sự quan tâm của xã hội. Bét bảng thì đã làm sao?!


Với những bộ trưởng càng ngày càng kém năng lực như thế thì mong gì vực lại nền GD&ĐT nước nhà.  Chừng nào cơ chế xã hội còn là bộ lọc ngược, sử dụng người tùy tiện không theo tiêu chuẩn năng lực thực sự, và chừng nào chưa có dân chủ học đường thì đừng mong gì cải cách được nền giáo dục mục nát hiện tại.

No comments:

Post a Comment