Monday, November 7, 2011

Chùa Phật tích

A) Ngoài những tấm ảnh ở đây: https://www.issi.gov.vn/vi/mlfolder.2007-05-02.8698124779/mlnewsfolder.2007-05-02.8923438939/mlnews.2009-02-26.3929298660
1. Pagode Vạn Phúc. Clocher portique après d'montage (?). Chùa Vạn Phúc: Phía sau gác chuông. Bắc Ninh, 1937
2. Pagode Vạn Phúc. Pavillon de la Cloche. Facade Nord. Chùa Vạn Phúc: Gác chuông mặt phía Bắc. Bắc Ninh, 1929
3. Pagode Vạn Phúc: Rhinocéros en pierre No.9. Chùa Vạn Phúc: Tê giác đá số 9. Bắc Ninh, 1929
4. Colline située derrière le sanctuaire de la pagode de Vạn Phúc. Dégagement complet du monument. Đồi nằm sau chính điện Chùa Vạn Phúc. Hành lang đồng bộ với tòa nhà. Bắc Ninh, 1937

5. Pagode Vạn Phúc. Portique extérieure, facade Sud, Chùa Vạn Phúc: Cổng vào phía Nam. Bắc Ninh, 1929
B) Trong tài liệu này ( Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient Year 1942, Volume 42, Issue   42 ,pp. 213-214) tác giả còn nói đến nhiều tấm ảnh khác đã sử dụng khi trùng tu chùa năm 1940-1941. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/befeo_0336-1519_1942_num_42_1_5500#

C) Còn đây là hình ảnh còn thấy trước khi chùa bị xây mới cách đây 2-3 năm:
http://www.flowerpictures.net/Freebeautifulpictures/vietnam/pagoda/others_pagoda/Phat_tich.html
Blog Bùi Thị Thanh Mai, giảng viên ĐH Mỹ Thuật

No comments:

Post a Comment