Tuesday, March 13, 2012

Tưởng nhớ các chiến sỹ Trường Sa (1988) và Hoàng Sa (1974)

Dân tộc nợ các anh một câu trả lời!

No comments:

Post a Comment