Sunday, September 8, 2013

TỄU - BLOG: PHÁT BIỂU CỦA GS TƯƠNG LAI TẠI HỘI NGHỊ UBTUMTTQ V...

TỄU - BLOG: PHÁT BIỂU CỦA GS TƯƠNG LAI TẠI HỘI NGHỊ UBTUMTTQ V...: PHÁT BIỂU VẮN TẠI HỘI NGHỊ UBTƯMTTQVN LẦN THỨ VI tại Hà Nội ngày 5.9.2013 Tương Lai Xin cám ơn anh Huỳnh Đảm vì, rồi cuối cùn...

No comments:

Post a Comment