Monday, September 16, 2013

NVP: Hai cột trụ

NVP: Hai cột trụ: Hai cột trụ Giáo dục và y tế là hai cột trụ của xã hội. Khả năng tiếp cận bình đẳng hai lãnh vực này đem lại cho người dân nghèo những lợi chí còn to lớn hơn chuyện xóa đói giảm nghèo...

No comments:

Post a Comment