Tuesday, September 3, 2013

TỄU - BLOG: Nguyễn Đình Ấm: ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC CÓ BỊ OAN KHÔNG...

TỄU - BLOG: Nguyễn Đình Ấm: ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC CÓ BỊ OAN KHÔNG...: Ông Trần Công Trục có bị oan không? Nguyễn Đình Ấm Nếu như việc này là sòng phẳng, minh bạch thì không có lý gì lại ...

No comments:

Post a Comment