Sunday, June 24, 2012

Đọc 24/6/2012

- Có một Ngã ba Đồng Lộc trên đất Nghệ An: Hương khói Truông Bồn
- Trí thức lương thiện Trung Quốc cũng không chấp nhận được sự vô ly của đương lưỡi bò: Học giả Trung Quốc bác bỏ 'đường lưỡi bò'
- Đọc Đào Phan: "TỪ “CHÍNH CƯƠNG VÀ SÁCH LƯỢC VẮN TẮT” CỦA HỒ CHÍ MINH ĐẾN “LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ” CỦA TRẦN PHÚ"
- Đọc Vũ Ngự Chiêu: Hồ Chí Minh: Nhà Ngoại Giao, 1945-1946

No comments:

Post a Comment