Sunday, January 1, 2012

Chào năm mới- Năm Rồng, Việt Nam có bay lên?

Năm 2011 Việt Nam làm được những việc lớn, tạo nên được thời cơ mới trong chính sách đối ngoại:
- Vấn đề song phương và đa phương hóa Biển Đông*
- Tham gia TTP cùng với Mỹ và 7 quốc gia khác xây dựng một cộng đồng kinh tế mới**
Nhưng về đối nội là một năm của đầy những khó khăn, suy thoái về  kinh tế, xã hội, giáo dục...

Để biến thời cơ thuận lợi bên ngoài thành sức mạnh thúc đẩy phát triển dân tộc, thách thức lớn nhất là 1) xây dựng một chính phủ trong sạch, hiệu quả2) giải phóng được trí tuệ sáng tạo của mỗi công dân- nội lực của dân tộc Việt Nam.

Điều này đòi hỏi phải xây dựng một thể chế pháp quyền thực sự và một nền dân chủ chân chính. Pháp quyền để mọi người đều tự do và bình đẳng trước pháp luật và Dân chủ để người dân thực sự làm chủ nền chính trị đất nước, có quyền tham gia và được quyền đề cử, lựa chọn đại biểu xứng đáng của mình tham gia quản trị đất nước.

Bước sang năm 2012 đọc 2 bài viết khách quan về tương lai dân tộc:
Seema Joshi: "Vietnam: Why Is The Economy Not Taking Off? – Analysis"
Trần Lê Anh: "Việt Nam trong một thế giới đang thay đổi"

*) Đọc thêm Huỳnh Phan: "Quan hệ Việt - Trung 2011 qua góc nhìn ông Vũ Khoan"
**) Đọc thêm Huỳnh Phan: "Cái khác của quan hệ Mỹ - Việt trong mắt ông Vũ Khoan"

6/1/2012: Đọc Hoàng Tụy: "Tái cấu trúc và sửa lỗi hệ thống"

No comments:

Post a Comment