Tuesday, January 31, 2012

Xóa bỏ bất công xã hội để xây dựng một nước Việt Nam hiện đại, hùng cường.

Sự thật vụ Tiên Lãng đang trở thành một phép thử bản chất chính quyền, như lửa thử vàng vậy.  Sự biến thái của chính quyền huyện, xã và thành phố Hải Phòng thì đã rõ, còn chính quyền trung ương? Rõ ràng đã đến lúc không thể vá víu các khuyết tật hệ thống để mong níu kéo các mâu thuẫn xã hội.  Hành động phản kháng tuyệt vọng của gia đình anh Vươn dù là sự kiện đơn lẻ, nhưng là sự đánh dấu đã đến lúc người dân phải chuyển từ đấu tranh tay không sang lấy mạng sống của mình, tự trang bị bằng mọi vũ khí tự tạo, dùng bạo lực để đáp lại bạo lực của chính quyền
Bản chất sâu xa của mọi suy đồi hiện tại, từ lãng phí và tham nhũng trong quản lý kinh tế, khủng hoảng giáo dục và khoa học, suy đồi văn hóa, hỗn loạn  xã hội, là do sự bất bình đẳng và bất công trong quan hệ con người-con người trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, sự dung dưỡng tính độc tài gia trưởng trong hệ thống quyền lực tập trung vận hành theo chi phối của quyền lợi nhóm, cho phép người có chức quyền mặc sức tác oai tác quái, tùy tiện dùng người, bóp méo luật pháp, ... Cố bám giữ cái cũ chỉ kéo dài sự tích lũy mâu thuẫn và dẫn đến những bùng nổ khủng khiếp hơn- như đã xẩy ra những khởi nghĩa nông dân trong lịch sử các triều đại phong kiến chưa xa! 
Đã đến lúc không thể dùng đạo đức mà chỉnh đốn hành vi những kẻ cầm quyền. Một tổ chức xã hội mới không thể được điều khiển bởi các quyền lợi cá nhân hay quyền lợi nhóm. Nó phải được vận hành bằng các giá trị cốt lõi, được sự đồng thuận của toàn dân. Các giá trị về tự do cá nhân độc lập dân tộc đã được nêu rõ trong những lời mở đầu của Tuyên ngôn độc lập 1945, và được diễn giải đơn giản bằng nền dân chủ với thể chế pháp trị trong Hiến pháp 1946. Trong sự phức tạp của quan hệ Việt-Trung và với ký nguyên châu Á mà Hoa kỳ nhấn mạnh, Pháp trị và Dân chủ cũng chính là điều kiện để dân tộc khai thác hết lợi thế quốc tế để nhanh chóng vươn lên bằng người. Đọc lại  Dân chủ và Pháp trị để phát triển và hòa hợp dân tộc
Đọc bài viết rất tốt của Huỳnh Dũng Nhân, tuanvietnam.net, 1/2/2012; "Cú hattrick ngoại giao 2012?"
Đọc bài viết cô đọng, logic chặt chẽ của Hoàng Xuân Phú về vụ Tiên Lãng, Hoàng Xuân Phú - website 28/1/2012 "Nhân vụ Tiên Lãng bàn về công vụ" và trên Nguyễn Xuân Liên - Blog: "Công vụ và thi hành công vụ"

No comments:

Post a Comment