Tuesday, January 24, 2012

"Rồng Trung hoa chờ được thừa nhận" hay "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng"

Đón năm mới Nhâm thìn, TQ cho xuất bản một con tem mới, vẽ  Rồng, hung dữ, dọa nạt (Xem hình) . Mặc cho nhiều tranh cãi trong dân mạng, Hoàn cầu thời báo lên giọng hiếu chiến trong bài viết tất niên hôm 29 tết, 21/1/2012 "Rồng Trung hoa chờ được (thế giới) thừa nhận" nhắc nhở dân mạng TQ và thế giới rằng:
1) Trung hoa không cần giữ thể diện, và
2) Sẵn sàng nâng cẳng tay hạ cẳng chân với các nước tranh chấp bất chấp tổn thất lợi ích kinh tế!

"What we should especially keep in mind is that China is the arriviste in the world club, and is destined to be teased or scorned by others, and we should therefore forget about "face."
We must get ready for economic loss in order to be tenable to stand up to our rivals, and flex our military muscles for that purpose. Only in this way will the world change for China."
Rồng Trung hoa, gân guốc, dữ tợn 
Đọc Global Times 21/1/2012: Chinese dragon waits for recognition

No comments:

Post a Comment