Monday, June 20, 2011

"Trung Hoa vĩ đại, xử sự tầm thường!"

Đây là biểu ngữ đẹp nhất trong các buổi biểu dương tinh thần yêu nước trong những ngày qua trên đường phố Hà Nội và Sài Gòn! http://www.nytimes.com/2011/06/11/world/asia/11vietnam.html

No comments:

Post a Comment