Saturday, June 18, 2011

Đông Tây không bao giờ gặp gỡ?

Silicon Valley status symbols emphasize mind over material: http://www.latimes.com/business/la-fi-silicon-status-20110618,0,7867801.story

100 năm trước Rudyard Kipling (1865–1936) viết thế này "Đông là Đông và Tây là Tây, chẳng bao giờ gặp nhau", nhưng tới thời đại Văn minh Tri thức ngày nay (trên một phần nhỏ địa cầu thôi!) những bậc Quân tử phương Tây đang xuất hiện, còn phương Đông?
NHớ lại 15 năm trước mình viết "Ai có biết phương Tây đông tiến!"

Dec.12, 2011:
Hiện thực ích kỷ của các tỷ phú đô-la Tàu: Don’t expect too much from China’s super-rich: http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/686493/Dont-expect-too-much-from-Chinas-super-rich.aspx

No comments:

Post a Comment