Tuesday, June 14, 2011

Trung hoa đang bị xói mòn- người giàu đang bỏ nước mà đi!

Nước Tàu "chảy máu giàu"- China's 'Wealth Drain' - New Signs That Rich Chinese Are Set On Emigrating : Có nhiều bài học để nước Việt suy nghĩ. Cái bóng ngàn năm Trung hoa vẫn lơ lửng trên đầu trừ phi chúng ta giải phóng được năng lực sáng tạo của từng cá nhân và đất nước triệt để tận dụng được trí tuệ (đang còn hoang phí trong dân gian) của mình để làm cho nước Việt hùng cường, đất lành chim đậu ! Một nền pháp trị và một thể chế dân chủ chân chính là chìa khóa hóa Rồng cho con cháu Lạc Hồng.
http://worldcrunch.com/chinas-wealth-drain-new-signs-rich-chinese-are-set-emigrating/3256

No comments:

Post a Comment