Tuesday, July 31, 2012

Đọc blogs 1/8/2012

BoxitvnTang lễ bà Liêng bị ‘giám sát chặt chẽ’: Xin chia buồn tới thân nhân và gia đình Bà Liêng. Cuộc cách mạng nông dân của chúng ta khi giành được chính quyền đã trở nên vô nhân vì không một ai chịu trách nhiệm cho mọi quyết định tập thể?  Khi oan ức hóa thành ngọn lửa, cái chết của Bà đã thành bất tử!
BoxitvnNhếch nhác (Tô Văn Trường)
BoxitvnSao ta lại quá giống người ta?(Bùi Văn Bồng): Đảng Cộng sản Trung Quốc theo Chủ nghĩa Mác-Lê-nin chỉ là thứ giả hiệu ngay từ thời Mao Trạch Đông, lừa mị dân, lừa mị thiên hạ. Trong khi đó, bản chất về quan điểm tư tưởng, đạo đức, lối sống của nhà cầm quyền Bắc Kinh là đậm đà chất tư bản, thậm chí độc quyền, quân chủ chuyên chế chẳng khác nào thời đế chế độc tài Tần Thủy Hoàng.
TễuTrần Kinh Nghị: ĐÃ NHẬN RA AI LÀ ĐỊCH ?
Huỳnh Ngọc Chênh"THÂN VIỆT NAM TRƯỚC ĐÃ" (Hạ Đình Nguyên)

No comments:

Post a Comment