Thursday, March 13, 2014

Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn: Đại Vệ Chí Dị - chuyển ngôi.

Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn: Đại Vệ Chí Dị - chuyển ngôi.: Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69. Nạn đói kém không dứt, nạn đạo tặc cướp của giết người không giảm. Mùa xuân năm ấy, nhà Sản nghị tr...

No comments:

Post a Comment