Sunday, March 23, 2014

TỄU - BLOG: NHÓM "MỞ MIỆNG" ĐÃ TRỞ THÀNH VẤN ĐỀ TỪ BAO GIỜ VÀ NHƯ THẾ NÀO?

TỄU - BLOG: NHÓM "MỞ MIỆNG" ĐÃ TRỞ THÀNH VẤN ĐỀ TỪ BAO GIỜ VÀ ...: Cô Đỗ Thị Thoan (Nhã Thuyên) đã chọn nhóm Mở Miệng làm đề tài Luận văn.Vậy Mở Miệng là nhóm gì? Và đã trở thành "vấn đề" như thế ...

No comments:

Post a Comment