Tuesday, March 4, 2014

TỄU - BLOG: Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: CHẢ LẼ MẤT ĐỘC LẬP TỰ CHỦ...

TỄU - BLOG: Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: CHẢ LẼ MẤT ĐỘC LẬP TỰ CHỦ...: Chả lẽ mất độc lập tự chủ, lệ thuộc họ Bành? Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh Sinh thời, Hồ chủ tịch từng nói “Không có gì quý hơn đ...

No comments:

Post a Comment