Friday, March 21, 2014

dainamax tribune: Ukraine Tự Phế

dainamax tribune: Ukraine Tự Phế: Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Báo 140320 Quân tử động mồm, không động thủ, nên Ukraine bị điểm huyệt  * Ba Tổng thống Clinton, Yel...

No comments:

Post a Comment