Friday, November 22, 2013

Tổng Bí thư tham khảo mô hình đa đảng của Ấn Độ ?

Dù kiên định "nói không" với các kiến nghị tiến bộ về sửa đổi hiến pháp, có vẻ như ông Nguyễn Phú Trọng không thể không công nhận thực tế bi đát của nền kinh tế, sự suy đồi của văn hóa khoa học giáo dục và sự bất lực + phá hoại của nhân sự đảng CS trong hệ thống quản lý xã hội mà không có liều thuốc "đạo đức" hay "phê và tự phê" nào có thể chữa được. "Quyền lực tuyệt đối- tham nhũng tuyệt đối"!. Có vẻ ngài đã nhận thấy Tam-quyền-phân-lập là giải pháp duy nhất và chuyến đi lần này là để tham khảo hệ thống Dân chủ Ấn độ?
Được như thế thật phúc lớn cho Dân tộc và tên ngài sẽ được lịch sử ghi nhận và con cháu mai sau biết ơn!

Đọc : Hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ấn Độ
 Tổng Bí thư tiếp các chính đảng Ấn Độ

Đọc: Đề xuất lùi thông qua Luật Đất đaiCứ mỗi ba tháng, Việt Nam trả nợ 1 tỉ USD

No comments:

Post a Comment