Saturday, May 3, 2014

Lá xanh: Inrasara- "Vụ án Nhã Thuyên: đính chính tư liệu & quan điểm học thuật"

Lá xanh: Inrasara: Vụ án Nhã Thuyên: đính chính tư liệu & quan điểm học thuật [đối thoại]  Sau khi đọc “Để hiểu rõ hơn thực chất của một luận v...

No comments:

Post a Comment