Thursday, August 15, 2013

Phan Minh Ngoc: TPP: Nhìn từ hai phía Việt – Mỹ (Bài đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn 15/8/2013, bản gốc)

Phan Minh Ngoc: TPP: Nhìn từ hai phía Việt – Mỹ (Bài đăng trên Thờ...: TPP - Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đang được đàm phán bởi 12 nước thành viên (với Nhật mới tham gia đàm phán đầu năm nay) ở 2 bên...

No comments:

Post a Comment