Thursday, February 21, 2013

Tác phẩm của nhà lý luận của đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Viết Thông

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011 – 2015 gồm 39 đồng chí

Bài báo:
1) Tính hợp lý của Ðiều 4 trong Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) (Nhân dân, 20/2/2013)

Sách:
2)  Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng : Giáo trình » Tác giả:  GS. TS. Đỗ Nguyên Phương, TS. Nguyễn Viết Thông, » Số trang: 236 trang
3) Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Viết Thông

Thông tin xuất bản: H.: Chính trị Quốc gia, 2011

4) Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Viết Thông
Thông tin xuất bản: H.: Chính trị quốc gia, 2011

5) Giáo trình những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Tác giả: Nguyễn Viết Thông
Thông tin xuất bản: H.: Chính trị Quốc gia, 2011

6) Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện đại hội XI của Đảng
Tác giả: Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông
7) 
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 


Ý kiến cho đại hội đảng XI:
PGS, TS Nguyễn Viết Thông góp ý vào văn kiện Đại hội XI 
 tiếp theotiếp theo, phần cuối.


No comments:

Post a Comment