Sunday, April 20, 2014

TỄU - BLOG: TRÍ THỨC VIỆT KIỀU GỬI THƯ NGỎ PHẢN ĐỐI VIỆC TƯỚC BẰNG CỦA NHÃ THUYÊN

TỄU - BLOG: TRÍ THỨC VIỆT KIỀU GỬI THƯ NGỎ PHẢN ĐỐI VIỆC TƯỚC ...: THƯ NGỎ   Về sự vi phạm Tự do học thuật trong vụ thu hồi  bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan _____ Chú ý: Để ký tên vào lá thư n...

No comments:

Post a Comment