Monday, April 7, 2014

Quê Choa: Vài hình ảnh về lễ viếng thầy Đinh Đăng Định

Cầu mong linh hồn anh phù trợ cho gia đình  anh và cả đất nước này!

Quê Choa: Vài hình ảnh về lễ viếng thầy Đinh Đăng Định: Theo Dân News   Các linh mục của nhà thờ Kỳ Đồng quyết tổ chức lễ tang trân trọng cho thầy Đinh Đăng Định, sau khi nơi dự định quàn li...

No comments:

Post a Comment