Wednesday, April 2, 2014

Bãi Rác: Công đầu trong vụ luận văn Nhã Thuyên là Đào Duy Quát


Phát hiện của Blog-Bãi Rác: Công đầu trong vụ luận văn Nhã Thuyên là Đào Duy Quát...:

Tìm được thêm trên mạng:
"PGS, TS Đào Duy Quát quan ngại: “Qua trường hợp luận văn của Nhã Thuyên, thấy đây không phải là hiện tượng cá biệt mà là một xu hướng rất đáng lo ngại. Đây là tác động của “diễn biến hòa bình” đã chuyển thành “tự diễn biến”."
Nguồn: http://tuyengiao.dost-dongnai.gov.vn/Lists/Dost_tailieu_HoctaptheoHCM/Attachments/13/CHONG%20CAC%20QUAN%20DIEM%20SAI%20TRAI%20TRONG%20VAN%20HOC%20NGHE%20THUAT.doc

No comments:

Post a Comment