Monday, October 8, 2012

Tễu - Blog: NGƯỜI XƯA NÓI VỀ VIỆC CHỌN LỰA VÀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI...

Tễu - Blog: NGƯỜI XƯA NÓI VỀ VIỆC CHỌN LỰA VÀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI...: Thưa chư vị, Chúng tôi xin giới thiệu ở đây bài văn làm trong kỳ thi Đình (làm tại sân triều đình) - do nhà vua ra đề bài, c...

No comments:

Post a Comment